ksztalcenie.org.pl

2. Grupy docelowe

Informacje o projekcie - grupy docelowe


Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, które prowadzą formalne kształcenie ustawiczne na terenie podregionu ełckiego.

W projekcie weźmie udział 20 instytucji z podregionu ełckiego prowadzących formalne kształcenie ustawiczne. Decydującym kryterium naboru do projektu będzie kolejność zgłoszeń. Po akcji promocyjnej wszystkie instytucje otrzymają zaproszenia listowne z terminem rozpoczęcia naboru, zwrotnie prześlą deklarację uczestnictwa w projekcie faksem (precyzyjny czas zgłoszenia). Po zamknięciu naboru jednostki zostaną poinformowane listownie o zakwalifikowaniu do projektu.