ksztalcenie.org.pl

3. Etapy realizacji projektu

Informacje o projekcie - etapy realizacji projektu


Działania przygotowujace

Pierwszym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu będzie jego promocja i jednoczesna rekrutacja uczestników tego przedsięwzięcia. Następnie odbędą się spotkania z instytucjami kształcenia ustawicznego, podczas których rozdysponowane zostaną materiały promocyjne przygotowane specjalnie dla tych jednostek.I etap -badania na źródłach wtórnyc
h

Analiza desk-research obejmie analizę zawodów deficytowych, czyli tych, które cechują się większym popytem na pracowników, niż dostępna podaż. Analiza zostanie ograniczona do zawodów związanych ze szkolnictwem zawodowym, a więc będzie uwzględniać kierunki kształcenia i kursy oferowane przez jednostki związane z doskonaleniem zawodowym i kształceniem ustawicznym.

Raport będzie uwzględniał specyfikę 6 wchodzących w skład podregionu powiatów. Znajdą się w nim listy zawodów deficytowych wspólne dla wszystkich powiatów oraz zawody specyficzne dla danego powiatu. Opracowanie dostarczy informacji o niezaspokojonym zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników w ujęciu zawodów. Wyróżnione zawody będą podstawą do dalszych badań jakościowych i ilościowych. Analiza wskaże również sekcje PKD, które zgłaszały największe zapotrzebowanie na pracowników, które posłużą jako kryterium wyboru pracodawców z poszczególnych sekcji do badania jakościowego.II etap - badania jakościowe.
Przeprowadzonych zostanie 40 wywiadów pogłębionych z wybranymi pracodawcami celem uzyskania informacji o:

• czynnikach motywujących pracodawców do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników
• kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych i oczekiwanych u pracowników
• formach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników

Informacje umożliwią uchwycenie różnorodnych opinii, które pozwolą na przygotowanie odpowiedniego narzędzia badawczego do badań ilościowych i dostarczą informacji pozwalających następnie pełniej zinterpretować wyniki badania ilościowego. W ramach wywiadów zostanie również zweryfikowana lista zawodów deficytowych powstała na etapie desk-research m.in. pod względem jej kompletności. W trakcie badania zostanie poczyniona próba przyporządkowania analizowanych zawodów do poszczególnych branż, m.in. ze względu na częstość występowania i ich ważność dla funkcjonowania firmy.

Celem uzupełnienia informacji o kluczowych kwalifikacjach i zawodach oraz otoczeniu instytucjonalnym związanym z prowadzeniem szkoleń pracowników zostanie przeprowadzonych 9 wywiadów eksperckich z reprezentantami CIiPKZ, PUP, instytucji kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu.III etap - Badanie ilościowe wśród pracodawców

Przeprowadzimy 1300 wywiadów z pracodawcami, których celem jest uzyskania informacji o:

• czynnikach motywujących pracodawców do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników,
• barierach w kształceniu pracowników (nacisk na jakość i dostępność oferty),
• rodzajach planowanych szkoleń,
• zapotrzebowaniu na umiejętności, specjalistyczną wiedzę i wymagane uprawnienia i kwalifikacje formalne wg zawodów,
• planach zatrudnieniowych wg zawodów.

Raport w formie publikacji zostanie dostarczony do jednostek zainteresowanych tematyką, a następnie trafi do instytucji kształcenia ustawicznego, edukacji, PSZ i samorządów lokalnych.IV etap - warsztaty dla pracowników instytucji kształcenia ustawicznego

Celem tego etapu jest dostarczenie jednostkom kształcenia ustawicznego wiedzy o popycie na rynku pracy, o prowadzeniu samodzielnych analiza na podstawie danych statystycznych, a także przekazanie zaleceń dotyczących modernizacji oferty i programów kształcenia oraz informacji o odstępnych źródłach finansowania Główną ideą przyświecającą warsztatom jest określenie zaleceń dla każdej jednostki kształcenia ustawicznego dzięki współpracy pracowników i ekspertów w oparciu o wyniki badań.

Warsztaty odbędą się w dwóch miastach - Ełku i Giżycku, w każdej grupie warsztatowej uczestniczyć będzie 20 osób.

Warsztaty podzielone zostaną na bloki tematyczne:

1. Prezentacja wyników badań - kompleksowa i aktualna wiedza o sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

2. Analiza oferty edukacyjnej jednostek kształcenia ustawicznego - warsztat, opracowanie zaleceń przez uczestników i ekspertów dla każdej instytucji na podstawie badań i informacji o ofercie jednostki.

3. Instrumenty monitorowania sytuacji na rynku pracy - monitorowanie popytu na pracę po zakończeniu projektu - prezentacja narzędzi cyklicznej weryfikacji potrzeb lokalnej gospodarki: Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych popyt na pracę na poziomie regionalnym i lokalnym.

Fiszka profilu stanowiska-uproszczony kwestionariusz badania zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje, samodzielne weryfikowanie potrzeb pracodawców przez inst.

4. Modernizacja oferty kształcenia ustawicznego - finansowanie działań - instrumenty finansowania programów modernizacji oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego, podnoszenie jakości programów poprzez wymianę dobrych praktyk, staże zagraniczne, PO KL, program uczenia się przez całe życie -Lifelong Learnig Programme , współpracę międzynarodową.Działania podsumowujące -zakończenie projektu

Opracowanie materiałów powarsztatowych z zaleceniami dla poszczególnych jednostek kształcenia ustawicznego, rozesłanie ich (cztery miesiące po warsztatach) do jednostek uczestniczących w projekcie. Zamieszczenie w prasie lokalnej dwóch artykułów upowszechniających rezultaty projektu.