ksztalcenie.org.pl

1. Informacje o projekcie

Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery - monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego

Projekt współfinansowany z jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach PO KL działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-MazurskiegoCzas trwania projektu:

od 01.04.2009 do 28.02.2010


Obszar objęty projektem:

podregion ełcki obejmujący powiaty:

• ełcki

• giżycki

• gołdapski

• olecki

• piski

• węgorzewski

Zobacz obszar badań


Dlaczego podregion ełcki?

Realizacja projektu w podregionie ełckim obejmującym 6 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego wynika z gorszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu do średniej województwa oraz do podregionów olsztyńskiego i elblšskiego.

stopa bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosiła 19%, dla podregionów olsztyńskiego 16,9%, elbląskiego 18,9% zaś dla podregionu ełckiego, aż 24%

Średnie wynagrodzenie w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło 2 398 PLN, w podregionach olsztyńskim 2 587 PLN i elbląskim 2 209 PLN natomiast w podregionie ełckim 2 205 PLN, (wszystkie cytowane dane pochodzą z GUS za rok 2007)

 Dlaczego potrzebny jest ten projekt?

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem o niskim wskaźniku kształcenia ustawicznego, wynosi on zaledwie 3,7% według danych GUS za rok 2007.

Dlatego też, istnieje potrzeba dostosowania systemu kształcenia i szkolenia dorosłych w Polsce do standardów Unii Europejskiej i międzynarodowych.

Badanie popytu na usługi w zakresie kształcenia w formie wywiadu bezpośredniego wykonuje 53,3% instytucji, badanie losów zawodowych słuchaczy zaledwie 25% instytucji. Ewaluację przeprowadzonych zajęć edukacyjnych prowadzi 48,8% placówek. Prowadzenie badań sprzyja dostosowaniu oferty edukacyjnej i realizacji pilotażowych programów w obszarze kształcenia ustawicznego. Zalecenia OECD (TRAL) dla Polski to większy zwrot z inwestycji w kształcenie ustawiczne oraz większa innowacyjnoœć polityki edukacyjnej. Jest to ważne dla regionów o niskim udziale w kształcenie ustawiczne - dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnej gospodarki zwiększy zwrot z inwestycji w kształcenie ustawiczne i zachęci mieszkańców do kontynuowania edukacji.

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy niesie szereg zjawisk, które skutkują przeobrażeniami w sposobie patrzenia na kapitał ludzki. Rynek pracodawcy powoli przeradza się w rynek pracownika. Pracodawcy majš coraz większe problemy ze znalezieniem właœciwych pracowników w wyniku zmniejszającej się puli dostępnych osób (m.in. bezrobotnych) do pracy, a nowi pracownicy często nie spełniają wszystkich oczekiwań pracodawców. Liczne badania wśród pracodawców wskazywały, że wielu nowo zatrudnionych pracowników nie dysponuje wystarczajšcym doświadczeniem zawodowym w momencie przyjęcia do pracy i dopiero musi je uzupełniać już na stanowisku pracy. Część kwalifikacji i umiejętności uzupełniana jest w ramach praktyki w miejscu pracy, jednak wiele powinno być przedmiotem uzupełniania w ramach kształcenia ustawicznego.

Idea kształcenia ustawicznego wymaga kształtowania kultury uczenia się, wspierania motywacji, kształtowania nawyków, współpracy wielu instytucji (m.in. rynku pracy, edukacyjnych), systemu zachęt dla pracodawców do dofinansowania kształcenia pracowników.

Wcišż istnieje nierówność w dostępie do szkoleń, częściej bowiem kształcą się osoby w stosunkowo lepszej sytuacji na rynku pracy - młode, wykształcone, mieszkające w dużych miastach. Należy ukierunkować działania na osoby starsze, o niższych kwalifikacjach, z mniejszych miejscowości.

Głównym problemem jest brak dostatecznej informacji o rynku pracy dotyczšcy zapotrzebowania na pracowników w ujęciu zawodów i kwalifikacji. Konsekwencją jest niski poziom wykorzystania wyników badań w procesie podejmowania decyzji zwišzanych z kształtowaniem oferty edukacyjnej.Jakie stawiamy sobie cele?

Celem projektu jest wsparcie instytucji kształcenia ustawicznego poprzez monitoring rynku pracy celem podniesienia jakości i adekwatności do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej

Cele szczegółowe:

• dostarczenie jednostkom KU kompleksowej wiedzy o potrzebach lokalnej gospodarki i rynku pracy

• stworzenie instrumentów i dostarczenie wiedzy umożliwiajšcej prowadzenie analiz przez instytucje KU

• wskazanie zaleceń dot. rozwoju oferty edukacyjnej jednostek i możliwości jego finansowania przy aktywnym udziale instytucji KU

Cel strategiczny to Wzrost aktywności społecznej - dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy dzięki dostosowaniu oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb lokalnej gospodarki.Zobacz także:
2. Grupy docelowe
3. Etapy realizacji projektu