ksztalcenie.org.pl

REZULTATY PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonych działań powstaną:

•  raport z badań na źródłach wtórnych ( desk research )
•  raport z badania jakościowego wśród pracowników instytucji kształcenia ustawicznego
•  raport z badania ilościowego wśród pracodawców
•  6 podraportów dla poszczególnych powiatów

Na zakończenie projektu odbędą się także
•  warsztaty

Po zakończeniu warsztatów zostaną opracowane materiały z rekomendacjami dla poszczególnych jednostek kształcenia, które uczestniczyły w projekcie.Jakie korzyści wynikną z przeprowadzenia projektu?

•  Lepsze dostosowanie oferty 20 szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
•  Nabycie umiejętności analizy i interpretacji trendów społeczno-gospodarczych w oparciu o dane statystyczne, ukazanie możliwości ich zastosowania przy planowaniu działań edukacyjnych.
•  Zmiana postaw kadry kształcenia ustawicznego wobec potrzeby modernizacji oferty edukacyjnej.
•  Uświadomienie pracownikom jednostek kształcenia ustawicznego korzyści z wykorzystania aktualnych wyników badań w kształtowaniu oferty edukacyjnej jednostek

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań rynku pracy w podregionie ełckim, ukazaniu potrzeb rynku pracy jednostkom kształcenia ustawicznego oferta edukacyjna będzie kształtowana adekwatnie do potrzeb rynku pracy, a dostarczeniu instrumentów analizy pozwoli na samodzielne monitorowanie popytu na pracę, co będzie gwarantowało jakość i adekwatność oferty edukacyjnej. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu - w efekcie monitoringu rynku pracy na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego oferta edukacyjna będzie wyższej jakości i lepiej odpowiadająca na potrzeby rynkowe.

Rezultaty będą upowszechnianie poprzez rozesłanie raportów z badań z zaleceniami do:
•  instytucji kształcenia ustawicznego,
•  lokalnych i regionalnych PSZ,
•  władz samorządowych,
•  szkół zawodowych.

Oprócz tego powstaną dwa artykuły prasowe dotyczące kształcenia ustawicznego zamieszczone w lokalnej prasie rozpowszechnią rezultaty projektu wśród mieszkańców podregionu.

Jednostki które wezmą udział w projekcie otrzymają materiał podsumowujący z informacją o stopniu osiągnięcia rezultatów w cztery miesiące od zakończenia projektu.